رساله تای چی چوان

 

 

 

در حرکت

تمامی قسمت های بدن باید

    سبک و هوشیار ،

         مانند ریسمانی به هم پیوسته  باشند

 

"چی" باید برانگیخته باشد،

     "شِن" باید در درون جمع (و متمرکز) شود .

 

اجازه دهید وضعیت‌های بدن 

بدون هیچ شکست یا حفره ای،

تهی بودن یا بیرون افکندنی[1] ،

و یا مُقطع شدن یا ممتد بودن فرم‌ها[2]  ،

 شکل بگیرند .

 

حرکت باید در کف پاها ریشه داشته باشد ،

نیرو در پاها جاری می شود ،

توسط کمر کنترل می شود ،

و در انگشتان و دست‌ها  ظهور می‌یابد (آشکار می‌شود)

 

پاها ، و کمر می بایست ، کاملاً با هم ، هم زمان و متقارن عمل کنند ،

        بنابراین ، زمانی که گام به جلو یا عقب بر می دارید ،

        زمان بندی و استقرار ، صحیح خواهد بود .

اگر زمان بندی و موقعیت ، صحیح نباشد ،

         بدن متشنج و نابسامان خواهد شد و

         نقص و نقطه ضعف را باید در پاها و کمر جستجو کرد .

 

بالا و پایین ،

جلو یا عقب ،

چپ یا راست ، همگی یکسان هستند ،

تمامی آنها ذهنی و درونی هستند و بیرونی نیستند .

 

اگر  ( ذهن ) Yi  ، بخواهد که به بالا حرکت کند ،

آن قصد در همان زمان ، نیت پایین رفتن را نیز در خود دارد .

 

 

 

با ایجاد تناوب نیرو ها ،

                            بین کشیدن و هل دادن ،

                            و مستحکم بودن ریشه ها ،

                            هدف مورد نظر سریعاً و بدون شک ، سرنگون خواهد شد .

 

 

 

مادی و غیر مادی باید کاملاً از هم تفکیک شوند ،

هر مکانی هم بعد مادی دارد و هم غیر مادی ،

تمامی قسمت های بدن ، مانند حلقه های زنجیر ،

بدون کوچکترین شکستی ، به هم متصل است .

 

 

 

 

 

 

تای چی چوان مانند یک رودخانه بزرگ ،

بدون توقف و رکود ، جاری است .

 

پنگ ، لو ، جی ، آن

لیه ، کائو ، ژو ، کای

        هشت سه خطی هستند ،

 پیشروی و عقب نشینی

 و توازن مرکزی ،
پنج عنصر هستند ،

 

اینها با یکدیگر ۱۳ الگوی تای چی را تشکیل می دهند .

 

 

متن فوق ، از حکیم و فرزانه کهن سال ، چانگ سان فنگ در کوه های وو دانگ چین در زمان سلسله سونگ به جای مانده است و نقل شده ، وی علاقه داشت تمامی مردم در سلامتی و طول عمر زندگی کنند و تکنیک های رزمی تنها هدف وی نبود .

 [1]منظورایناستکهنبایدذهنازبدنجداباشدونبایدبهراحتیبتواننقاطپُروخالیرادربدنتشخیصداد

[2]بهنظرمیرسدمنظورازاینکوان،هماهنگیویکپارچگیاست