مسابقات قهرمانى كشور تاى چى ، انتخابى مسابقات قهرمانى جهان بلغارستان٢٠١٨ به پايان رسيد

مسابقات قهرمانى كشور تاى چى چوان انتخابى مسابقات قهرمانى جهان بلغارستان٢٠١٨ در بخش هاى بانوان و آقايان و سه گروه سنى مختلف با موفقيت به پايان رسيد.

از تمامى داوران عزيز كه با دقت و مسئولانه ما را همراهى كردند، اعضاى محترم هيات ژورى، همياران و دست اندركاران مسابقات و شركت كنندگانِ با اخلاقِ خانواده تاى چى، صميمانه قدردانى مى كنيم.
همينطور ضمن تبريك به قهرمانان گرامى، به زودى فراخوانى مبنى بر دعوت از مدال آوران براى حضور در تيم ملى اعزامى به بلغارستان منتشر خواهيم كرد و جزييات بيشتر را به ايشان اعلام مى كنيم.
مراسم اعطاى احكام و مدالهاى قهرمانان گرامى نيز پس از صدورِ احكام از سوى فدراسيون، برگزار خواهد شد.

با سپاس
حامد كاتوزى
دبير كميته