کارگاه چی کُنگ تخصصی - مراغه

جمعه ۱۴ اردیبهشت ۹۷
کارگاه دوم - از مجموعه کارگاه های چی کُنگ تخصصی ره سان با پذیرش هنرجوی جدید
برای اطلاعات بیشتر و پیش ثبت نام با استاد مشترى تماس بگیرید
۰۹۳۵۴۹۱۷۴۲۸