کارگاه چی کُنگ تخصصی - تبریز

جمعه ۱۴ اردیبهشت ۹۷- ساعت ۸
کارگاه هشتم - از مجموعه کارگاه های چی کُنگ تخصصی ره سان با پذیرش هنرجوی جدید
برای اطلاعات بیشتر و پیش ثبت نام با استاد علیپور تماس بگیرید .