طى جلسه اى كه امروز در وزارت ورزش برگزار شد ، استاد امير ذبيح به عنوان مسئول بخش باگواجانگ ، استاد رمضان آگاهى به عنوان مسئول بخش وو تاى چى و استاد على سعيدمنش به عنوان عضو كميته فنى تاى چى منصوب شدند