کلاس داوری درجه ۳ و ۲ تالو - ۱۲ و ۱۳ مرداد ماه ۹۶ - آکادمی ووشو