فراخوان دوره مربیگری پیشرفته تای چی – با حضور عضو کمیته فنی فدراسیون جهان IWUF