DVD-No.2

Description

 

 

 

Second Collection
Taichi Intermediate Steps
Taichi 24 Standard form

Chikung – Liangong Shibafa (Hou shibafa)
Chikung- Damo Yi jin jing ( Tendon and mussels changing method ) 3rd level
Chikung- Zhan Zhuang , 1st and 2nd Cycle